Malus landskaps- och markutrustningar AB

MILJÖ POLICY

Vår målsättning är att ta fram produkter med god formgivning, genomtänkt funktion och hög kvalitet. Vi vill dessutom med varje produkt tillföra något nytt och spännande. 
Vi satsar med kraft på ett miljöarbete enligt följande policy:

Malus skall genomföra sin verksamhet på sådant sätt att negativ påverkan på miljön förebyggs och Begränsas så lång som möjligt.  Kontinuerligt arbeta för att minska negativ miljöpåverkan från driften av verksamheten genom kretsloppstänkande och effektiv hushållning med energi och andra resurser.

Miljöpåverkan från relevanta miljöaspekter beaktas vid val av resandeform och vid upphandling och inköp. Minimal miljöbelastning och maximal miljövänlig profil ska alltid eftersträvas.

De leverantörer, underleverantörer och transportföretag som Malus anlitar skall visa att de bedriver sin verksamhet på ett långsiktigt, hållbart och miljöriktigt sätt. Vid val av leverantör skall Malus i första hand välja den som bäst uppfyller ovanstående miljökrav. Nya sammarbetspartners får alltid ta del av Malus riktlinjer enligt DECLARATION Malus Environment 300 SE-EN.

Malus skall kartlägga och undanröja miljöproblem inom företaget. Malus skall medverka till ökad kunskap inom miljöområdet för att ge anställda och företaget bättre möjligheter att möta framtida krav.

Malus miljö uppdelas på följande punkter:

  • Produktutveckling inriktas på miljömässigt hållbara enheter.
  • Produktionsanpassning till miljömässigt hållbara metoder.
  • Emballering och transport skall ske till minimal miljöpåverkan.
  • Materialet i produkterna skall kunna källsorteras och återvinnas.
  • Ledning och försäljning bedrivs med hög miljömedvetenhet.

Se även på vår hemsida om material och underhåll.

Ytterst ansvarig för vår miljö policy är företagets styrelse.