Malus landskaps- och markutrustningar AB

FÖRSÄLJNINGVILLKOR

Offerter
Offerter är giltiga i 60 dagar om inte annat anges.

Ordererkännande
Vi översänder ett ordererkännande efter varje beställning. Mottagare skall kontrollera att följande stämmer i orderbekräftelsen 1. Produktens artikel nummer 2. Antal 3. Färgkulör/er. Eventuella anmärkningar mot detta skall meddelas oss så fort som möjligt eller snarast 72 timmar efter att Malus skickat orderbekräftelsen. Orderbekräftelse som har registrerats med felaktiga priser gäller ej.

Kreditförsäljning
Köp som inte betalas i förskott eller i samband med leveranser förutsätter en godkänd kreditprövning.
Vid större beställningar med ordervärde över 250 000 sek, utgår förskottsbetalning á 25 %, oss tillhanda före igångsättning av produktion alt. leverans ifrån lager.
Beställningar över 500 000 sek, utgår förskottsbetalning á 50 %, oss tillhanda före igångsättning av produktion alt. leverans ifrån lager.

Frakt och försäkring
Kostnaden för frakt och eventuell transportförsäkring betalas om inte annat överenskommits av köparen.

Fakturering
Vi tillämpar följande alternativ för fakturering och mottagande av fakturor.
Traditionellt via pappersfaktura. (Debiteras 29 sek per pappersfaktura). 
(Begär att få vår postadress alt. uppge oss eran för fakturering)
PDF faktura till e-postadress. ( Debiteras 0 sek per PDF faktura). 
(Begär att få vår postadress alt. uppge oss eran för fakturering)
Elektronisk faktura till en elektronisk adress. ( Debiteras 0 sek per E faktura). 
(Begär att få vår elektroniska adress (GLN-nr (17st siffror) xxxxxxxxxxxxxxxxx samt accesspunkt alt. uppge oss eran för fakturering)

Export
Vid köp från utlandet reserverar vi oss för tillkommande kostnader i samband med upprättande utav CMR-fraktsedlar ”Convention relative au contrat de transport international de Marchandises par Route”. Det vill säga konventionen om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg. Extra kostnader debiteras i efterhand.

Generell leveranstid efter order
1-4 arbetsveckor av lagerförda varor. 3-8 arbetsveckor av ej lagerförda varor. Special produkter efter överenskommelse.

Reservation
Vi reserverar oss för mått- och konstruktionsändringar som förbättrar produkten. 
I samband med ovan kan felaktigheter i priser och produktuppgifter förekomma.

Leveranstid
Leveranstiden bestäms efter överenskommelse och anges i ordererkännandet. I händelse av krig, eldsvåda eller annan force majeure, arbetsinställelse, råvarubrist eller annan omständighet, som förorsakar rubbningar i driften vilka vi inte kunnat förutse eller förhindra berättigar oss till nödvändig förlängning av leveranstiden. Detsamma gäller vid rubbningar av driften hos våra underleverantörer orsakade av ovanstående omständigheter. För leverans som försenats eller uteblivit med anledning av detta fritar vi oss från skadeståndsansvar.

Reklamation
Reklamation – Transportskada (BLANKETT - pdf)
Köparen skall alltid kontrollera godset vid mottagande av sin leverans. Kontrollen måste utföras när transportföretagets personal fortfarande är kvar på avlastningsplatsen. 
Malus upplyser om informationen på varje enskild pall (pdf) samt i vår packsedel som följer med leveransen (pdf). Utöver detta för Malus alltid en intern skriftlig leverans kontroll av allt gods om är paketerat för att säkerställa perfekt kondition innan det lämnar vår depå. I packsedeln (pdf) kan läsas vem som godkänt leverans kontrollen samt vem som utfört packeteringen och vem som slutgodkänt leveransen. 
Följande information om regler gäller hos transportföretagen:
Transportskadan skall alltid anmälas direkt till speditören, Skada måste anmärkas skriftligen i gällande transportdokument.
Enligt gällande regler ska skada, minskning eller förlust som är synliga noteras på Det kvitterande exemplaret av transportdokumentet. Det är kvittot som mottagaren har på att skadan skett under tiden transportföretaget haft det i sin vård.
Är inte ovanstående gjort kan Malus tyvärr inte tillmötesgå ert anspråk utan måste avvisa ärendet.
Skicka in vår blankett transportskada och gällande transportdokument till Malus så hjälper vi er att handlägger ärendet hos fraktspeditören.
Reklamation – Produktfel (BLANKETT -pdf)
Reklamation som är under vårt ansvar (fabrikationsfel) ersätts med nya delar alt. gives rabatt eller ersätts med nya produkter. Ersättning kan aldrig överstiga varans pris. Malus utför och bekostar inga monteringar/entreprenader. Vid felmontering eller monterings skador förfaller också reklamationsrätten. 
Om produkten underhållits enligt våra anvisningar så var god bifoga ett dokument som styrker service/underhåll med journal som är skapad för produkten alt. projektet.
Skicka in vår blankett produktfel samt bifoga besiktningsprotokoll, service/underhållsplan med journal och tydlig bild/er.
Är inte ovanstående inte inskickat kan Malus tyvärr inte tillmötesgå ert anspråk utan måste avvisa ärendet. 
Vid eventuell retur gäller följande:

* Innan retur skall er kontaktperson alt. kundtjänst hos oss godkänt inskickad blankett samt de dokument som efterfrågats.
* Inga returfrakter godkänns utan ök.
* Returerer skickas med avsändarbetald frakt om inte annat överrenskommits.
* Alla returer skall ske på lika vis (paketerad) som vid gjord leverans.
* Returer skall göras efter att orsak till skadan fastställts.
* Specialtillverkade varor återtages ej.

Ägarförbehåll
Leverantören förbehåller sig äganderätten till varorna till full betalning skett.

Garanti
GARANTI - pdf

Garantin gäller inte
För naturligt slitage, missfärgning samt ytkorrosion. * Om köparen inte genomfört och dokumenterat tillsyn och underhåll enligt anvisning.
* Om produkt monteras på sätt som strider mot våra instruktioner.
* produkt utsätts för miljöpåverkan Malus inte kunnat förutse.
* För korrosionsskador då produkten utsätts direkt för saltvatten. Vid installation inom 300 meter från kusten gäller en halvering av
  garantitiden på skador orsakade av korrosion.
* Om produkt använts tillsammans med och eller byggts samman med produkt som inte godkänts av Malus.
* Om köparen inte underrättar Malus inom tre (3) månader från dag då felet upptäcktes eller borde ha upptäckts.
* Om köparen inte iakttar instruktioner som Malus utfärdar avseende hanteringen av reklamationsärendet.

Under garantitiden åtar sig Malus att, efter eget val, antingen ersätta felaktig detalj med ny eller reparera den felaktiga detaljen. Ersättningsdetalj ska skickas respektive reparation ske utan oskäligt dröjsmål. Om Malus så begär ska utbytta delar returneras till Malus. För utbytt respektive reparerad detalj gäller motsvarande garanti, dock längst för den tid som återstår av ursprunglig garantitid. För att kunna framställa garantikrav ska kunden för Malus uppvisa läsbart oförändrad blankett produktfel med tillhörande bilagor i original. Utöver detta ska, på begäran Malus erhålla kopia på dokument utvisande hur tillsyn och underhåll har skett.

Om tvist rörande garanti uppstår ska sådan avgöras genom skiljedomsförfarande i Sverige på plats som bestäms utav Malus.

Produktskydd
Våra produkter är framtagna i samarbete med professionellt verksamma industridesigner, vilka mot ersättning upplåtit produktionsrätten. Intrång i denna upphovsmannarätt är en straffbar handling. Våra produkter är villkorat formskyddade. Förslag, beskrivningar och ritningar är vår egendom Och får ej utan vårt skriftliga medgivande delges tredje man. Vi kommer att beivra överträdelse av ovanstående.

Leveransvillkor
EXW Järfälla.
Betalningsvillkor
Kontant vid leverans eller 30 dagar netto från fakturadatum vid godkänd kreditprövning.

Påminnelse och räntefakturering
Om betalning inte sker i tid kommer vi att räntefakturera enligt gällande betalningsvillkor med åtta procentenheter över gällande referensränta. Därutöver tillkommer en räntefaktureringsavgift på 50 kr per räntefaktura.

Vid sen betalning, skickar vi två (2) betalningspåminnelser och om betalning inte gjorts inom sju (7) dagar efter den andra påminnelsens utskriftsdatum överlämnar vi ärendet till kronofogdemyndigheten. Varje påminnelse påförs en kravavgift på 50 kr.

Vid upprepade tillfällen av sen betalning, övergår vi till fortsatta leveranser mot efterkrav.

Emballage
EUR-pall, FIN-pall, engångspall, halvpall, långpall, mellanpall, pallkrage, lock, soffvagga och Specialtillverkade kartonger debiteras. Vid retur av ovanstående inom 2 veckor fritt vårt lager i oskadat skick krediteras debiterat belopp med undantag av specialtillverkade kartonger.

Mervärdesskatt
Gällande moms tillkommer.