+46 (0) 8 26 87 48

STÅL

Allt började i och med järnåldern. Genom olika processer blev stål sedan billigare. Stålet har under 1900-talet utvecklats vidare. Stålproduktionen i världen är idag stor.

Det finns ett stort antal legeringar för olika användningsområden.

Malus stål produkter är framtagna med hänsyn till kvalité och hållbarhet där livslängden har en avgörande betydelse. För att uppnås denna grund behandlas stålet genom varmförzinkning alternativt en duplex behandling där stålet först varmförzinkas och därefter pulver lackas. Lång livslängd är av stor betydelse för produktens totala miljöpåverkan.

Färgsatta med noga utvalda standard färgkulörer efter två grund principer, att förenkla och skapa enlighet i stadsmiljön och för att underlätta för personer med synnedsättning och på så sätt förhöja det offentliga rummet.

 

FÖRDELAR:

  • Stål kan återvinnas ett oändligt antal gånger.
  • Återvinns utan kvalitetsförluster.
  • Stabilt och hållbart.
  • Ett effektivare skydd.
  • Ytanpassad
  • Effektiva konstruktioner som används skapar miljönytta.
  • Väl uppbyggda system för återvinning och effektiva processer.

 

Det är vetenskapligt bevisat att de miljömässiga vinsterna av höghållfasta stål vida överstiger den miljöbelasting som uppstår i produktionen.

Rätt ytbehandlat stål är korrosionsmässigt sett ett mycket bra material. God korrosionsbeständighet kombinerat med ett bra pris har gjort stål ovärderligt som material och är mycket användbart för produkter i offentlig miljö.

 

TILLVERKNING

Malus använder certifierade metallverkstäder för bearbetning. Stål som anävnds köps in från ledande aktörer som t ex Tibnor. Företag med tillräckligt stor kompetens anlitas för att vi på Malus ska känna oss trygga med hur produkterna tillverkas, kvalitetssäkras, hanteras, distribueras och att hänsyn och kontroll har gjorts i alla led för en minimal miljöbelastning.

Generellt: Tillverkning - Användning - Återvinning.

Råvaror och energi används i de ståltillverkade processerna som ger handelsfärdigt stål. 80% av restprodukterna återanvänds och ingår i nya kretslopp. An de handelsfärdiga stålet tillverkas slutprodukter som används i vårt dagliga liv. Uttjänta stålprodukter återvinns och säljs som ny råvara.

 

UNDERHÅLL

Med underhåll och skötsel ökar produktens livslängd avsevärt.

Underhåll skall utföras av fackman.

Allmän korrosion uppstår vanligtvis i mycket sura eller ovanligt alkaliska miljöer. Typiska ämnen är svavelsyra, fosforsyra och liknande. Förutom syra typ respektive - styrka är korrosionshastigheten särskilt beroende av temperatur och mängden föroreningar ( speciellt klorider ) helt generellt stiger korrosionshastigheten med stigande temperatur och ökande kloridkoncentration.

Ytorna skall ses över med jämna mellanrum för att kunna sätta in underhållsåtgärder snarast då det bedöms nödvändigt.

Läs vidare under garanti.

 

Malus skötsel för underhåll för att avlägsna smuts för att minska korrosionsangrepp.

Läs under respektive ytbehandling.

Varmförzinkning.

Varmförzinkning och pulverlack.

Varmförzinkning, pulverlack samt antigraffiti skydd.

 

ÅTERVINNING

Ett av våra mest förekommande material och med ett väl utvecklat kretslopp.

Allt stål som samlas in kan återvinnas. Järn innehåller ofta olika legeringsämnen som genom skrotmixen även de kan uttnyttjas i nya stål. Ytbehandlat stål återvinns genom att ytbehandlingen skiljs åt under smältningen. 

När förzinkade stålprodukter återvinns hamnar zinkbeläggningen i rökgasstoftet, det tas om hand för ny användning. Stål kan återvinnas oändligt antal gånger utan att man gör avkall på kvaliteten.

Skrot kan vara en dag eller 100 år gammalt och varierar i fysiska och kemiska egenskaper. Skrotet sorteras in i ett stort antal grupper, skrotklasser, för att återvinningen skall bli effektiv.

För köpskrot finns en väl inarbetad marknad, där skrot säljs och köps enligt överrenskomna kvalitetsregler.

Vid uttjänad produkt skall hela eller eller delar av produkten i stål lämna in till erfarna företag inom metallåtervinning och med moderna anläggningar där insamling och återanvändning av metaller görs på ett miljöriktigt sätt. Inte bara miljön tjänar på att lämna in stålet utan även den som lämnar in få ett tillskott i pennin börsen. Härifrån säljs metallerna vidare till smältverk för att åter kunna blir till t e x nya fästelement.

 

Stålskrot är en bristvara så hjälp till med inlämningen utav förbrukade produkter. Stålskrot har en betydligt mindre miljöpåverkan än malmbaserad stål. Att lämna in stål på skroten är att sträva efter en hållbar samhällsutveckling och forma en bättre framtid.